شبکه & امنیت & سیسکو

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1در حال شروع
COMPTIA-NETWORK+
1397/04/04دوشنبه 08:00 تا 12:00325,500,000
2در حال شروع
Vmware VCP-DCV 6.5 , 6
1397/04/07پنجشنبه 08:30 تا 13:305016,000,000
3در حال شروع
VMWare-HorizonView
1397/06/22پنجشنبه 08:30 تا 13:305016,000,000
4در حال شروع
VMWare-NSX
1397/09/15پنجشنبه 08:30 تا 13:305016,000,000
5در حال شروع
MCSA-Windows Server 2016
1397/04/04دوشنبه 14:00 تا 19:00,چهارشنبه 14:00 تا 19:0015023,000,000